0758 313 033 info@kimakamaka.co.tz

Kimakamaka Grains Co Ltd,

P.O. Box 10123 Arusha

Kirika B Street – Osunyai Ward Kwamrombo

Tel: 0758 313 033 (Main):   0762 475 835 (Sales)

Email: info@kimakamaka.co.tz

www.kimakamaka.co.tz